Huishoudelijk reglement

Kon. Ned. Ver. E.H.B.O

 Afdeling VALTHE E.O.

Inleiding:

Het bestuur is belast met de algemene leiding van de afdeling. Het neemt maatregelen en besluiten die naar haar mening bevorderlijk zijn voor het bereiken van het doel van de afdeling, zoals vermeld in de statuten.

Om de belangen van de afdeling goed te kunnen behartigen acht het bestuur het nodig om een huishoudelijk reglement vast te stellen, hetgeen mogelijk is volgens artikel 19 van de statuten.

Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld op de algemene ledenvergadering die werd gehouden op 13 maart 2017 en treedt per direct in werking.

Artikel 1:   lidmaatschap

Om lid te kunnen worden  van de afdeling moet men in het bezit zijn van een geldig eenheidsdiploma E.H.B.O.

Ieder lid ontvangt bij zijn/haar toetreding een exemplaar van het huishoudelijk reglement.

Artikel 2:   contributie

 1. De contributie zal jaarlijks op voorstel van het bestuur door de                  ledenvergadering worden vastgesteld.
 2. De contributienota’s worden elk jaar in januari verzonden.
 3. De betalingstermijn voor contributienota’s is 8 weken na notadatum. Na het verstrijken van dit termijn zal een betalingsherinnering worden gestuurd, waarbij € 5,- extra (administratiekosten) in rekening zal worden gebracht.
 4. Leden die 3 maanden na de datum op de contributienota de contributie nog niet  hebben betaald, worden beschouwd als wanbetaler. Er zal dan verder volgens de statuten gehandeld worden.
 5. Indien men na 1 augustus lid wordt zal voor dat jaar slechts de helft van de contributie in rekening worden gebracht.
 6. Bij opzegging van het lidmaatschap zal geen restitutie plaatsvinden.

Artikel 3:   bestuursverkiezing

De zittingsperiode van een bestuurslid is gesteld op 3 jaar. Bij tussentijds aftreden zal de opvolger in het rooster van aftreden de plaats innemen van het tussentijds afgetreden bestuurslid.

Artikel 4:   stemmen

 1. In bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergadering wordt over alle voorstellen beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij de statuten anders bepalen.
 2. Het voorstel dat, of de persoon die de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, wordt aangenomen.
 3. Wanneer er geen sprake is van een meerderheid van stemmen, wordt een tweede stemming gehouden. Hierbij kan dan alleen nog gestemd worden op de twee voorstellen, of de twee personen die tijdens de eerste stemming het grootste aantal stemmen hebben gekregen. Ook nu geldt weer dat het voorstel dat, of de persoon die de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, wordt aangenomen.
 4. Wanneer bij de tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.
 5. Stemming over zaken geschiedt mondeling. Moeten er personen gekozen worden, dan wordt er schriftelijk gestemd.

Artikel 5:   ingebrachte agendapunten

Op de algemene ledenvergadering kunnen onderwerpen, die niet op de agenda vermeld zijn, alleen op voorstel van het bestuur in behandeling worden genomen wanneer tenminste tweederde van de aanwezige stemgerechte leden hiermee akkoord gaat.

Artikel 6:   herhalingslessen

Het eenheidsdiploma E.H.B.O. is 2 jaar geldig. Om elke twee jaar voor verlenging van het diploma in aanmerking te komen, moet men per jaar de aangeboden serie avondlessen of de zaterdaglessen volgen. Eventueel een combinatie van beide is in overleg met het bestuur/docent mogelijk. Tijdens de lessen beoordeelt de docent of de E.H.B.O.er competent is. Incidenteel kan dit gecontroleerd worden door medewerkers van het Oranje Kruis. Deze richtlijnen zijn vastgesteld door het Oranje Kruis.

Wanneer de benodigde lessen om enigerlei reden niet kunnen worden gevolgd, moet men dit tijdig aan het bestuur kenbaar maken. Er zal dan worden gezocht naar een eventuele oplossing.

Artikel 7:   evenementenhulp

 1. Van de leden van de afdeling wordt verwacht dat zij, als zij daarvoor door het bestuur van de afdeling worden benaderd, minimaal 2 keer per jaar hun medewerking zullen verlenen aan de evenementenhulp.
 2. Het is uiteraard niet toegestaan voor de leden op eigen initiatief naar een evenement te gaan en hulp te verlenen namens de E.H.B.O. afdeling Valthe e.o.. Mocht een lid toch op eigen houtje naar een evenement gaan, dan kan de afdeling hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 8:   verzekering

Voor de leden die door het bestuur van de afdeling naar een evenement worden gestuurd is een ongevallen-, en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten via een mantelovereenkomst van de K.N.V. E.H.B.O. te Zeist.

Artikel 9 :  materialen

Wanneer in opdracht van de afdeling Valthe e.o. tijdens een evenement eerste hulp wordt verleend door de leden, zal de afdeling voor de benodigde materialen zorgen.

Mocht het door de afdeling beschikbaar gestelde materiaal  tijdens het verlenen van eerste hulp gebreken of beschadigingen vertonen, dan verzoekt het bestuur de leden om dit onmiddellijk bij één van de bestuursleden te melden.

Artikel 10: regels tijdens evenementenhulp

 1. De leden moeten tijdens het verlenen van eerste hulp bij  evenementen duidelijke herkenbare kleding dragen. De afdeling zal voor deze kleding zorgen.
 2. Ook moeten er altijd maatregelen genomen worden om hulpverlener en slachtoffer te beschermen tegen besmettingsgevaar. De middelen hiervoor (handschoenen, ontsmettingsmiddel e.d.) worden ter beschikking gesteld door de afdeling.
 3. De leden mogen tijdens de evenementenhulp geen gebruik maken van alcoholische dranken en drugs. Ook het gebruik van alcoholvrij bier is niet toegestaan.
 4. Tijdens en na het verlenen van eerste hulp bij evenementen moeten de leden het “registratieformulier evenementenhulp” invullen. Dit formulier moet vervolgens samen met de materialen ingeleverd worden bij één van de bestuursleden.

Artikel 11: In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de afdeling, behoudens beroep op de algemene ledenvergadering.